From the Travel Journal of the Orthodox Priest Nikolai Kashevaroff

Kasheverov Travel Journal 1909